Kontaktformular

Aamälde

5

Kumm doch au zu uns!

Möchtsch Du au e Altgardischt wäärde? Nüt isch aifacher als das!
Schigg e E-Mail an unsere Obmaameymai@bluewin.ch

oder

benutz das Formulaar
und gib bitte  dr Vornamme, dr Namme,
d Stroos, d Huusnummere, d Boschtlaitzaal und dr Ort aa.

Vyyle Dangg. Mir mälde uns denn by Dir.